Privacy beleid

PRIVACYVERKLARING VAN HSV Centrum

HSV Centrum is gevestigd te Hoogezand-Sappemeer en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 40038293.
Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van
het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze
privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens
HSV Centrum en voor welke doeleinden deze
persoonsgegevens worden gebruikt.  

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 HSV Centrum verwerkt (mogelijk) hierna
genoemde persoonsgegevens van u indien  u:

a.-zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij Sportvisserij
Groningen-Drenthe aangesloten hengelsportvereniging of
landelijke specialistenorganisatie;

b.-een product of dienst afneemt bij Sportvisserij Groningen
Drenthe (zoals een abonnement op onze magazines of
nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan
cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);

c.-contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een
contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 HSV Centrum verzamelt (mogelijk) de volgende
(persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f.  leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. het lidmaatschap(nummer) van een
hengelsportvereniging;
j. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens
(zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de
hengelsportorganisaties, afgenomen producten
en diensten, hengelsportvoorkeuren,
hengelsportresultaten e.d.);

1.3 HSV Centrum kan deze gegevens gebruiken voor:

- het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten; 
- beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering
dienstverlening);
- voorlichting (informatievoorziening);
- onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
- handhaving;
- promotionele doeleinden;
- door de overheid opgelegde verplichtingen.

2. INFORMATIE, WIJZIGINGEN EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met HSV Centrum via
telefoonnummer  06-22022315 of per e-mail:
info@hsvcentrum.nl  voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop HSV
Centrum persoonsgegevens verwerkt;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die HSV Centrum
met betrekking tot u verwerkt;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens
door Sportvisserij Groningen Drenthe.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 HSV Centrum zal uw gegevens uitsluitend
gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde
doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 HSV Centrum treft adequate technische en
organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 HSV Centrum  kan uw gegevens aan de volgende
derden verstrekken:

* Landelijke overkoepeling Sportvisserij Nederland,
aangesloten hengelsportfederaties, specialisten
organisaties en hengelsportverenigingen waarvan u
lid bent;
* NOC*NSF waarvan Sportvisserij Groningen-Drenthe
indirect via Sportvisserij Nederland is;
* verwerkers van Sportvisserij Groningen Drenthe
(voor de uitvoering van de dienstverlening);
* personen en instanties die zich bezighouden met de
controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en
daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 HSV Centrum verstrekt uw gegevens niet aan
andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u
daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven
of HSV Centrum daartoe verplicht is op grond van
de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de
toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om
deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Sappemeer oktober 2019

 

 

Visplanner HSV Centrum